دانلود مجموعه پلاگین برای فتوشاپ CS3-CS4


Contains:
* AKVIS;
* AlienSkin;
* Aurelon PhotoPro Photo Tools and LensTools 3.0;
* AV Bros Puzzle Pro 3.0;
* Beauty Guide 1.2.1 Rus;
* BW Styler 1.03 for Adobe Photoshop;
* Colour Effex Pro 3.0;
* ContrastMaster 1.03 Retail for Adobe Photoshop;
* Digital Film Tools Ozone 2.5.7 for Adobe Photoshop;
* FocalBlade 1.06 for Adobe Photoshop;
* Icon Plugin for PhotoShop 2.1;
* Image Skill;
* Kodak Digital Professional;
* LightMachine 1.03 for Adobe Photoshop;
* LucisArt 3;
* MakeUp Guide 1.0.4;
* onOne Software;
* OptikVerve Labs Virtual Photographer 1.5.6;
* Outliner 2.0 by Image Skill Software;
* Photoshop Designers Pack;
* Topaz;
* Plugins ST;
* PhotoshopPLUGINs.

Download from Hotfile

http://hotfile.com/dl/22544629/c35d4e8/P.PS.part01.rar.html
http://hotfile.com/dl/22544693/e33af71/P.PS.part02.rar.html
http://hotfile.com/dl/22544715/460f563/P.PS.part03.rar.html
http://hotfile.com/dl/22544722/ea605db/P.PS.part04.rar.html
http://hotfile.com/dl/22544723/7edac14/P.PS.part05.rar.html
http://hotfile.com/dl/22544730/4adf1c5/P.PS.part06.rar.html
http://hotfile.com/dl/22544731/f3d68c8/P.PS.part07.rar.html
http://hotfile.com/dl/22544735/5d2343d/P.PS.part08.rar.html
http://hotfile.com/dl/22544819/76f90ce/P.PS.part09.rar.html
http://hotfile.com/dl/22544847/89723e5/P.PS.part10.rar.html
http://hotfile.com/dl/22545191/30de197/P.PS.part11.rar.html
http://hotfile.com/dl/22545295/84dbbdc/P.PS.part12.rar.html
http://hotfile.com/dl/22545299/7973012/P.PS.part13.rar.html
http://hotfile.com/dl/22545314/230fb60/P.PS.part14.rar.html
http://hotfile.com/dl/22545316/d8668f3/P.PS.part15.rar.html
http://hotfile.com/dl/22545325/aa570c8/P.PS.part16.rar.html
http://hotfile.com/dl/22545350/d8ded07/P.PS.part17.rar.html
http://hotfile.com/dl/22545357/8f3de71/P.PS.part18.rar.html
http://hotfile.com/dl/22545458/a0f077d/P.PS.part19.rar.html
http://hotfile.com/dl/22545512/cc7d57c/P.PS.part20.rar.html
http://hotfile.com/dl/22545921/49a2240/P.PS.part21.rar.html
http://hotfile.com/dl/22546016/f3c7a1f/P.PS.part22.rar.html
http://hotfile.com/dl/22546033/398e338/P.PS.part23.rar.html
http://hotfile.com/dl/22546075/7f8ec16/P.PS.part24.rar.html
http://hotfile.com/dl/22546081/f4423d9/P.PS.part25.rar.html
http://hotfile.com/dl/22546089/ca98d47/P.PS.part26.rar.html
http://hotfile.com/dl/22546109/3cf83d3/P.PS.part27.rar.html
http://hotfile.com/dl/22546140/0df99b3/P.PS.part28.rar.html
http://hotfile.com/dl/22546170/cd60f8b/P.PS.part29.rar.html
http://hotfile.com/dl/22546234/0549ad2/P.PS.part30.rar.html
http://hotfile.com/dl/22546557/d5e17fc/P.PS.part31.rar.html
http://hotfile.com/dl/22546638/7b531b4/P.PS.part32.rar.html
http://hotfile.com/dl/22546642/90a8b07/P.PS.part33.rar.html
http://hotfile.com/dl/22546643/327cb1c/P.PS.part34.rar.html
http://hotfile.com/dl/22546652/35ad6c3/P.PS.part35.rar.html
http://hotfile.com/dl/22546657/600f2c0/P.PS.part36.rar.html
http://hotfile.com/dl/22546698/72242dd/P.PS.part37.rar.html
http://hotfile.com/dl/22546724/364452f/P.PS.part38.rar.html
http://hotfile.com/dl/22546734/4c9c504/P.PS.part39.rar.html
http://hotfile.com/dl/22546757/579c273/P.PS.part40.rar.html
http://hotfile.com/dl/22546908/4927feb/P.PS.part41.rar.html
http://hotfile.com/dl/22546939/396918f/P.PS.part42.rar.htmlMirror from Uploading

http://uploading.com/files/3e2bc4e4/P.PS.part01.rar/
http://uploading.com/files/43f4ee82/P.PS.part02.rar/
http://uploading.com/files/86badefc/P.PS.part03.rar/
http://uploading.com/files/46e19d5f/P.PS.part04.rar/
http://uploading.com/files/b2919dce/P.PS.part05.rar/
http://uploading.com/files/2c597e93/P.PS.part06.rar/
http://uploading.com/files/db2186ab/P.PS.part07.rar/
http://uploading.com/files/4e68fb9d/P.PS.part08.rar/
http://uploading.com/files/439f1dmm/P.PS.part09.rar/
http://uploading.com/files/6bc891d2/P.PS.part10.rar/
http://uploading.com/files/c2m4938e/P.PS.part11.rar/
http://uploading.com/files/62ma6ff5/P.PS.part12.rar/
http://uploading.com/files/87m6m94c/P.PS.part13.rar/
http://uploading.com/files/fb4dm111/P.PS.part14.rar/
http://uploading.com/files/9m584247/P.PS.part15.rar/
http://uploading.com/files/3715f361/P.PS.part16.rar/
http://uploading.com/files/c6fa89b4/P.PS.part17.rar/
http://uploading.com/files/4d7ee24c/P.PS.part18.rar/
http://uploading.com/files/88m3ee6f/P.PS.part19.rar/
http://uploading.com/files/3ebadeb7/P.PS.part20.rar/
http://uploading.com/files/97ma97ec/P.PS.part21.rar/
http://uploading.com/files/34627ee7/P.PS.part22.rar/
http://uploading.com/files/d31m1fe5/P.PS.part23.rar/
http://uploading.com/files/af78ee36/P.PS.part24.rar/
http://uploading.com/files/965b6f96/P.PS.part25.rar/
http://uploading.com/files/1ecd2853/P.PS.part26.rar/
http://uploading.com/files/931fd14e/P.PS.part27.rar/
http://uploading.com/files/83cb59mb/P.PS.part28.rar/
http://uploading.com/files/df5d4c55/P.PS.part29.rar/
http://uploading.com/files/b34cabc3/P.PS.part30.rar/
http://uploading.com/files/e4b3de34/P.PS.part31.rar/
http://uploading.com/files/5cebb6dc/P.PS.part32.rar/
http://uploading.com/files/me54a9a1/P.PS.part33.rar/
http://uploading.com/files/6m3ed196/P.PS.part34.rar/
http://uploading.com/files/becm577c/P.PS.part35.rar/
http://uploading.com/files/61m4aedb/P.PS.part36.rar/
http://uploading.com/files/afma33ef/P.PS.part37.rar/
http://uploading.com/files/f759911d/P.PS.part38.rar/
http://uploading.com/files/db573eam/P.PS.part39.rar/
http://uploading.com/files/1f7md54m/P.PS.part40.rar/
http://uploading.com/files/e7289248/P.PS.part41.rar/
http://uploading.com/files/6aefdd56/P.PS.part42.rar/Mirror from Filefactory

http://www.filefactory.com/file/a16dg08/n/P_PS_part01_rar
http://www.filefactory.com/file/a16dg10/n/P_PS_part02_rar
http://www.filefactory.com/file/a16dgh9/n/P_PS_part03_rar
http://www.filefactory.com/file/a16dgh4/n/P_PS_part04_rar
http://www.filefactory.com/file/a16dg09/n/P_PS_part05_rar
http://www.filefactory.com/file/a2g8g57/n/P_PS_part06_rar
http://www.filefactory.com/file/a16dg1b/n/P_PS_part07_rar
http://www.filefactory.com/file/a16dg1a/n/P_PS_part08_rar
http://www.filefactory.com/file/a16dg1f/n/P_PS_part09_rar
http://www.filefactory.com/file/a18cdd8/n/P_PS_part10_rar
http://www.filefactory.com/file/a16dg13/n/P_PS_part11_rar
http://www.filefactory.com/file/a16dg14/n/P_PS_part12_rar
http://www.filefactory.com/file/a16dg2c/n/P_PS_part13_rar
http://www.filefactory.com/file/a16dg23/n/P_PS_part14_rar
http://www.filefactory.com/file/a16dg21/n/P_PS_part15_rar
http://www.filefactory.com/file/a16dg18/n/P_PS_part16_rar
http://www.filefactory.com/file/a16dg29/n/P_PS_part17_rar
http://www.filefactory.com/file/a16dg26/n/P_PS_part18_rar
http://www.filefactory.com/file/a16dg2g/n/P_PS_part19_rar
http://www.filefactory.com/file/a16dg24/n/P_PS_part20_rar
http://www.filefactory.com/file/a16dg3d/n/P_PS_part21_rar
http://www.filefactory.com/file/a16dg3g/n/P_PS_part22_rar
http://www.filefactory.com/file/a16dg33/n/P_PS_part23_rar
http://www.filefactory.com/file/a16dg31/n/P_PS_part24_rar
http://www.filefactory.com/file/a16dg4h/n/P_PS_part25_rar
http://www.filefactory.com/file/a2gh0g4/n/P_PS_part25_rar
http://www.filefactory.com/file/a16dg39/n/P_PS_part26_rar
http://www.filefactory.com/file/a16dg4e/n/P_PS_part27_rar
http://www.filefactory.com/file/a16dg45/n/P_PS_part28_rar
http://www.filefactory.com/file/a21441d/n/P_PS_part29_rar
http://www.filefactory.com/file/a16dg43/n/P_PS_part30_rar
http://www.filefactory.com/file/a16dg48/n/P_PS_part31_rar
http://www.filefactory.com/file/a16dgg2/n/P_PS_part32_rar
http://www.filefactory.com/file/a16dg5b/n/P_PS_part33_rar
http://www.filefactory.com/file/a16dggh/n/P_PS_part34_rar
http://www.filefactory.com/file/a16dgg4/n/P_PS_part35_rar
http://www.filefactory.com/file/a16dghf/n/P_PS_part36_rar
http://www.filefactory.com/file/a16dg54/n/P_PS_part37_rar
http://www.filefactory.com/file/a16dgg8/n/P_PS_part38_rar
http://www.filefactory.com/file/a16dg52/n/P_PS_part39_rar
http://www.filefactory.com/file/a16dg58/n/P_PS_part40_rar
http://www.filefactory.com/file/a16dgh0/n/P_PS_part41_rar
http://www.filefactory.com/file/a16dg5e/n/P_PS_part42_rar


پلاگین ها اصلا چی هستند ؟
پلاگین ها ابزارهای جانبی هستند که شرکت سازنده نرم افزار مثلا فتوشاپ به کاربران داده تا اونها هم بتونند در زمینه بهبود و گسترش دادن کار برنامه فعالیت داشته باشند و معمولا همه برنامه هایی که چیزی رو تولید میکنند این خاصیت رو در برنامه گنجاندند.
پس هر شرکت و یا هر کسی میتونه برای برنامه مورد نظر مثل فتوشاپ پلاگین بسازه و اصولا کارهای یک پلاگین در محدوده کارکرد اون برنامه هست ولی هر پلاگین برای خودش مراحل نصب و کارکرد های جداگانه ای داره و همین طور که خیلی از نرم افزارها در انجام دادن کارهای مشخصی با هم تفاوت های چشم گیری دارند پلاگین ها و هم شامل همین مبحث هستندپلاگین ها در فتوشاپ چی کار میکنند؟
اعمال افکتها و تنظیمات از پیش تعیین شده بر روی یک طرح با پلاگین ها انجام میشه و کارش با اکشن ها تا حدودی البته یکی هستش و بحث این که اکشن ها در فتوشاپ چه کار میکنند دیگه در اینجا نمیشه صحبت کرد و قضیه مفصلی دارند
مثلا اگه شما بخواهید یک افکت رو روی عکستون و یا نوشتتون و یا هر طرحی که در فتوشاپ میتونید باز کنید رو با دست انجام بدید یا اصلا همچین کاری رو نمیشه انجام داد (چون بعضی از کارهای پلاگین ها رو با هیچ ترفندی بجز با ***** ها و پلاگینها نمیشه در فتوشاپ اجرا کرد) و یا اینکه برای انجام دادن اون کار اولا نیاز به دانش کافی برای اون کار دارید و ثانیا وقت خیلی زیادی میخواد در حالی که پلاگین ها و ***** ها در عرض چند ثانیه میتونند اون افکت و اون خواسته شما رو بر روی اون طرح ایجاد کنند که اکثرا هم شامل تنظیمات خاص خودش هست این کار اصلی پلاگین ها بودطریقه نصب پلاگینها؟
در کل برای نصب پلا گین در فتوشاپ اصولا همه اونها یا خود به خود در شاخه Plug-Ins نصب میشند و یا باید در هنگام بار گزاری اون پلاگین اون رو به این شاخه که واقع در شاخه فتوشاپ و در پوشه پلاگینز هستند راهنمایی و سوق داد
حالا بعضی از پلاگین ها فقط مراحل نصب رو طی میکنند و هیچ سوالی هم از ما برای نصبشان نمیپرسند که این هم راه داره و باید در پوشه ای که برنامه نصب شده رفت و در hونجا فایلی رو که با فرمت (8bf.) هست رو در همان شاخه پلاگین که بالا ذکر شد کپی و پیست کرد و به نظر من اگر کسی زیادی به پلاگینها عادت کرده و از اونها استفاده مکرر داره و چندین پلاگین هم در اون پوشه نصب داره در همون پوشه پلاگین یک پوشه مجزا درست کنه و از این به بعد برای هر پلاگینی که نصب میکنه یک پوشه درست کنه و اون رو در اون پوشه بریزه که اگر هر مشکلی هم برای برنامه فتوشاپش پیش بیاد بتونه به راحتی با حذف یا درست کردن و اون پوشه دوباره برنامه رو به حالت اولیه برگردونه
بعضی وقتها هم پلاگین ها به خوبی روی برنامه فتوشاپ نصب نمیشند یعنی هنگام بالا اومدن برنامه فتوشاپ برنامه در هنگام مرور کردن و خواندن تمام ابزار ها یک error میده که باید ببینید چه فایلی از اون پلاگین کم داره که باید در پوشه خود برنامه و یا اصلا در خود ویندوزتون بگردید و سرچ کنید و اون فایل مورد نظر رو پیدا کرده و در پوشه خود برنامه فتوشاپ (نه پوشه پلاگین ) کپی و پیست کنید چون من خودم چندین پلاگین دارم که در هنگام نصبشون به همچین مشکلی برخوردم و تا اونجا که یادم میاد یک فایل dll کم داشت و اون رو از خود برنامه پیدا و در پوشه خود فتوشاپ کپی کردم و مشکل حل شد 
نحوه اجرای یک پلاگین؟
برای این کار بعد از اینکه برنامه فتوشاپ اجرا شد و عکس و یا طرحمون رو در فتوشاپ احظار کردیم در سر برگ Filter میتونید هر پلاگینی رو که نصب کردید رو پیدا کنید و معمولا برای ریجستر کردن پلاگین ها هم باید از این قسمت وارد شد و هنگامی میخواهید اون پلاگین رو به محیط کار فرا بخوانید از شما برای ریجستر کردن میپرسه که باید همون جا ریجستر کنید.

/ 0 نظر / 29 بازدید