سوالات کنکور سراسری کارشناسی ارشد 1390

دانلود دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال 90 به همراه پاسخ کلیدی

رشته‌ هاي‌ امتحاني‌ دوره‌ كارشناسي‌ ارشد گروه‌ علوم‌ انساني کد رشته امتحاني نام رشته امتحاني   1101 مجموعه زبان‌ و ادبيات‌ فارسي‌ کليد سوالات 1102 مجموعه‌ علوم‌ جغرافيايي کليد سوالات 1103 سنجش‌ازدورو سيستم اطلاعات ‌جغرافيايي کليد سوالات 1104 مجموعه زبان‌عربي کليد سوالات 1105 مجموعه‌ علوم‌ اقتصادي کليد سوالات 1106 مجموعه تربيت بدني و علوم ورزشي کليد سوالات 1107 مجموعه‌ تاريخ کليد سوالات 1108 مجموعه‌ علوم‌ اجتماعي کليد سوالات 1109 فرهنگ ‌و زبانهاي‌ باستاني‌ کليد سوالات 1110 مجموعه‌ زبان‌شناسي کليد سوالات 1111 الهيات‌ و معارف ‌اسلامي ‌- ‌علوم ‌‌قرآن‌وحديث‌ کليد سوالات 1112 الهيات و معارف ‌اسلامي‌ - فقه و مباني ‌حقوق‌ اسلامي‌ کليد سوالات 1113 الهيات و معارف‌ اسلامي - فلسفه ‌ و كلام ‌ اسلامي ‌ کليد سوالات 1114 مـجموعـه‌ الهيات‌ و معارف‌ اسلامي کليد سوالات 1115 الهيات و معارف‌ اسلامي - فقه شافعي (فقط براي اهل‌ تسنن‌) کليد سوالات 1116 مجموعه فلسفه‌ کليد سوالات 1117 مجموعه‌ علوم‌ تربيتي 1‌ کليد سوالات 1118 مجمـوعـه علـوم‌ تربيتي ‌2 کليد سوالات 1119 علوم‌ كتابداري‌ و اطلاع‌ رساني ‌ کليد سوالات 1120 مجموعه‌ زبان‌ فرانسه کليد سوالات 1121 مجموعه‌ زبان‌ انگليسي کليد سوالات 1122 مجموعه زبان‌ روسي‌ کليد سوالات 1123 مجموعه علوم تربيتي 3 کليد سوالات 1124 مجموعه‌ زبان‌ آلماني کليد سوالات 1125 مجموعه مديريت جهـانگردي کليد سوالات 1126 مجموعه‌ حقوق‌ کليد سوالات 1127 مجموعه ايرانشناسي کليد سوالات 1129 زبان و ادبیات اردو کليد سوالات 1130 مجموعـه ‌‌علـوم سياسي و روابط بين الملل کليد سوالات 1132 باستان‌ شناسي‌ کليد سوالات 1133 مجموعه‌ روان شناسي کليد سوالات 1134 حسابداريکليد سوالات 1137 مجموعه مطالعات‌ زنان کليد سوالات 1138 مجموعه علوم‌ ارتباطات ‌اجتماعي ‌ کليد سوالات 1139 مددكاري‌ اجتماعي ‌ کليد سوالات 1140 پژوهش‌ علوم‌ اجتماعي‌ کليد سوالات 1142 مجموعه‌ مديريت‌ کليد سوالات 1146 مجموعه محيط زيست کليد سوالات 1148 مجموعه مديـريت‌ اجرايي‌ کليد سوالات 1152 مجموعه مدرسي معارف اسلامي کليد سوالات

رشته‌ هاي‌ امتحاني‌ دوره‌ كارشناسي‌ ارشد گروه‌ علوم‌ پايه کد رشته امتحاني نام رشته امتحاني   1201 مجموعه‌ زمين‌ شناسي‌ کليد سوالات 1202 مجموعه ‌‌ژئوفيزيك و ‌هواشناسي‌ کليد سوالات 1203 مجموعه‌ شيمي‌ کليد سوالات 1204 مجموعه فیزیک کليد سوالات 1205 مجموعه فتونیک کليد سوالات 1206 مجموعه زيست شناسي کليد سوالات 1207 مجموعه‌ آمار کليد سوالات 1208 مجموعه‌ رياضي کليد سوالات 1209 علوم‌ كامپيوتر کليد سوالات 1215 علوم محیط زیست کليد سوالات 1216 مجموعه زيست‌ شناسي دريا کليد سوالات 1217 علوم‌ دريايي ‌و اقيانوسي‌ - فيزيك‌دريا کليد سوالات 1218 مجموعه تاريخ و فلسفه‌ علم‌ کليد سوالات رشته‌ هاي‌ امتحاني‌ دوره‌ كارشناسي‌ ارشد گروه‌ فني و مهندسي کد رشته امتحاني نام رشته امتحاني   1251 مجموعه‌ مهندسي‌ برق کليد سوالات 1253 مجموعه ‌مهندسي‌ نفت کليد سوالات 1255 ‌مجموعه مهندسي پليمر کليد سوالات 1256 مجموعه مهندسي معماري كشتي کليد سوالات 1257 مهندسي‌ شيمي‌ کليد سوالات 1259 مجموعه مهندسي‌ صنايع‌ کليد سوالات 1260 مهندسي صنايع‌ کليد سوالات 1262 مديريت در سوانح طبيعي کليد سوالات 1263 مهندسي ‌عمران - نقشه‌برداري کليد سوالات 1264 مجموعه ‌مهندسي ‌عمران کليد سوالات 1266 مجموعه دریانوردی کليد سوالات 1267 مجموعه‌ مهندسي‌ مكانيك‌ کليد سوالات 1268 مجموعه‌ مهندسي‌ معدن‌ کليد سوالات 1272 مجموعه‌ مهندسي‌ مواد کليد سوالات 1273 مهندسي مـواد - نـانـو مـواد (نانوفناوري) کليد سوالات 1276 مجموعه مهندسي فناوري اطلاعات IT کليد سوالات 1277 مجموعه‌ مهندسي ‌كامپيوتر کليد سوالات 1279 مجموعه‌ مهندسي‌ هوا فضا کليد سوالات 1283 مهندسي ‌‌نساجي‌ - تكنولوژي ‌نساجي‌ کليد سوالات 1284 مهندسي‌ نساجي - شيمي‌ نساجي‌ و علوم‌ الياف‌ کليد سوالات 1285 مهندسي‌ شيمي ‌- بيوتكنولوژي‌ -  داروسازي کليد سوالات 1286 مهندسي‌ پليمر - صنايع‌ رنگ‌ کليد سوالات 1287 مهندسي ‌طراحي‌ محيط زيست‌ کليد سوالات 1288 مديريت‌ نساجي‌ کليد سوالات 1289 مهندسي‌ فرآوري‌ و انتقال‌ گاز کليد سوالات 1290 مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون کليد سوالات 1292 مهندسي ايمني و بازرسي فني کليد سوالات 1293 مهندسي شیمی - بهداشت ، ایمنی و محیط زیست ( HSE ) کليد سوالات رشته‌ هاي‌ امتحاني‌ دوره‌ كارشناسي‌ ارشد گروه‌ کشاورزي کد رشته امتحاني نام رشته امتحاني   1301 مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری کليد سوالات 1302 مجموعه مهندسی کشاورزی آب کليد سوالات 1303 مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات کليد سوالات 1304 مهندسي كشاورزي - اقتصاد كشاورزي کليد سوالات 1305 مهندسي كشاورزي - علوم باغباني کليد سوالات 1306 مهندسي كشاورزي - ترويج و آموزش كشاورزي کليد سوالات 1307 مهندسي منابع طبيعي - جنگلداري کليد سوالات 1308 مهندسي كشاورزي - علوم خاك کليد سوالات 1309 مجموعه مهندسي كشاورزي دام و طیور کليد سوالات
/ 0 نظر / 11 بازدید