سوالات کنکور سراسری کارشناسی ارشد 1389

دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال 89 رشته‌ هاي‌ امتحاني‌ دوره‌ كارشناسي‌ ارشد گروه‌ علوم‌ انساني کد رشته امتحاني نام رشته امتحاني   1101 زبان‌ و ادبيات‌ فارسي ‌ 2014 کليد سوالات 2014 زبان‌ و ادبيات‌ فارسي ‌ 2015 کليد سوالات 2015 1102 مجموعه‌ علوم‌ جغرافيايي 2006 کليد سوالات 2006 مجموعه‌ علوم‌ جغرافيايي 2007 کليد سوالات 2007 1103 سنجش‌ازدورو سيستم اطلاعات ‌جغرافيايي کليد سوالات 1104 مجموعه زبان‌عربي کليد سوالات 1105 مجموعه‌ علوم‌ اقتصادي کليد سوالات 1106 مجموعه تربيت بدني و علوم ورزشي کليد سوالات 1107 مجموعه‌ تاريخ کليد سوالات 1108 مجموعه‌ علوم‌ اجتماعي 5012 کليد سوالات 5012 مجموعه‌ علوم‌ اجتماعي 5013 کليد سوالات 5013 1110 مجموعه‌ زبان‌شناسي 3010 کليد سوالات 3010 مجموعه‌ زبان‌شناسي 3011 کليد سوالات 3011 مجموعه‌ زبان‌شناسي 3078 کليد سوالات 3078 1111 الهيات‌ و معارف ‌اسلامي ‌- ‌علوم ‌‌قرآن‌وحديث‌ کليد سوالات 1112 الهيات و معارف ‌اسلامي‌ - فقه و مباني ‌حقوق‌ اسلامي‌ کليد سوالات 1113 الهيات و معارف‌ اسلامي - فلسفه ‌ و كلام ‌ اسلامي ‌ کليد سوالات 1114 مـجموعـه‌ الهيات‌ و معارف‌ اسلامي 6007 کليد سوالات 6007 مـجموعـه‌ الهيات‌ و معارف‌ اسلامي 6008 کليد سوالات 6008 1115 الهيات و معارف‌ اسلامي - فقه شافعي (فقط براي اهل‌ تسنن‌) کليد سوالات 1116 مجموعه فلسفه‌ کليد سوالات 1117 مجموعه‌ علوم‌ تربيتي 1‌ 4007 کليد سوالات 4007 مجموعه‌ علوم‌ تربيتي 1‌ 4008 کليد سوالات 4008 1118 مجمـوعـه علـوم‌ تربيتي ‌2 کليد سوالات 1119 علوم‌ كتابداري‌ و اطلاع‌ رساني ‌ کليد سوالات 1120 مجموعه‌ زبان‌ فرانسه 6034 کليد سوالات مجموعه‌ زبان‌ فرانسه 6035 کليد سوالات 1121 مجموعه‌ زبان‌ انگليسي 6036 کليد سوالات 6036 مجموعه‌ زبان‌ انگليسي 6037 کليد سوالات 6037 1122 مجموعه زبان‌ روسي‌ کليد سوالات 1123 مجموعه علوم تربيتي 3 کليد سوالات 1124 مجموعه‌ زبان‌ آلماني کليد سوالات 1125 مديريت جهـانگردي بازاريابي جهانگردي کليد سوالات 1126 مجموعه‌ حقوق ‌ 2003 کليد سوالات 2003 مجموعه‌ حقوق ‌ 2004 کليد سوالات 2004 مجموعه‌ حقوق ‌ 2005 کليد سوالات 2005 1127 مجموعه ايرانشناسي کليد سوالات 1129 زبان و ادبیات اردو کليد سوالات 1130 مجموعـه ‌‌علـوم سياسي و روابط بين الملل 2008 کليد سوالات 2008 مجموعـه ‌‌علـوم سياسي و روابط بين الملل 2009 کليد سوالات 2009 مجموعـه ‌‌علـوم سياسي و روابط بين الملل 2010 کليد سوالات 2010 1131 مطالعات جهان 3007 کليد سوالات 3007 مطالعات جهان 3008 کليد سوالات 3008 1132 باستان‌ شناسي‌ کليد سوالات 1133 مجموعه‌ روانشناسي 4011 کليد سوالات 4011 مجموعه‌ روانشناسي 4012 کليد سوالات 4012 مجموعه‌ روانشناسي 4013 کليد سوالات 4013 1134 حسابداري 1010کليد سوالات 1010 حسابداري 1011کليد سوالات 1011 1137 مجموعه مطالعات‌ زنان کليد سوالات 1138 علوم‌ ارتباطات ‌اجتماعي ‌ کليد سوالات 1139 مددكاري‌ اجتماعي ‌ کليد سوالات 1140 پژوهش‌ علوم‌ اجتماعي‌ کليد سوالات 1142 مجموعه‌ مديريت ‌ 1007 کليد سوالات 1007 مجموعه‌ مديريت ‌ 1008 کليد سوالات 1008 مجموعه‌ مديريت ‌ 1009 کليد سوالات 1009 1146 برنامه ‌ريزي، مديريت و آموزش محيط زيست 3016 کليد سوالات 3016 برنامه ‌ريزي، مديريت و آموزش محيط زيست 3017 کليد سوالات 3017 1148 مجموعه مديـريت‌ اجرايي ‌ 3075 کليد سوالات 3075 مجموعه مديـريت‌ اجرايي ‌ 3076 کليد سوالات 3076

رشته‌ هاي‌ امتحاني‌ دوره‌ كارشناسي‌ ارشد گروه‌ علوم‌ پايه کد رشته امتحاني نام رشته امتحاني   1201 مجموعه‌ زمين‌ شناسي ‌ 1012 کليد سوالات 1012 مجموعه‌ زمين‌ شناسي ‌ 1013 کليد سوالات 1013 1202 مجموعه ‌‌ژئوفيزيك و ‌هواشناسي‌ کليد سوالات 1203 مجموعه‌ شيمي ‌ 1014 کليد سوالات 1014 مجموعه‌ شيمي ‌ 1015 کليد سوالات 1015 1204 فيزيک و نانو فيزيك 2017 کليد سوالات 2017 فيزيک و نانو فيزيك 2018 کليد سوالات 2018 1205 فوتونيك 3072 کليد سوالات 3072 فوتونيك 3073 کليد سوالات 3073 1206 مجموعه زيست شناسي 6039 کليد سوالات 6039 مجموعه زيست شناسي 6040 کليد سوالات 6040 1207 مجموعه‌ آمار 1016 کليد سوالات 1016 مجموعه‌ آمار 1017 کليد سوالات 1017 مجموعه‌ آمار 1018 کليد سوالات 1018 1208 مجموعه ریاضی 4014 کلید سوالات 4014 محموعه ریاضی 5005 کلید سوالات 5005 1209 علوم‌ كامپيوتر کليد سوالات 1215 علوم محیط زیست کليد سوالات 1216 مجموعه علوم‌‌ دريايي ‌‌و اقيانوسي - زيست‌ شناسي دريا 3029 کليد سوالات 3029 مجموعه علوم‌‌ دريايي ‌‌و اقيانوسي - زيست‌ شناسي دريا 3030 کليد سوالات 3030 1217 علوم‌ دريايي ‌و اقيانوسي‌ - فيزيك‌دريا کليد سوالات 1218 مجموعه تاريخ و فلسفه‌ علم‌ کليد سوالات رشته‌ هاي‌ امتحاني‌ دوره‌ كارشناسي‌ ارشد گروه‌ فني و مهندسي کد رشته امتحاني نام رشته امتحاني   1251 مجموعه‌ مهندسي‌ برق عصر پنج شنبه 4002 مجموعه‌ مهندسي‌ برق عصر پنج شنبه 4003 مجموعه‌ مهندسي‌ برق صبح جمعه 5001 کليد سوالات 5001 مجموعه‌ مهندسي‌ برق صبح جمعه 5002 کليد سوالات 5002 1253 مجموعه ‌مهندسي‌ نفت 3031 کليد سوالات 3031 مجموعه ‌مهندسي‌ نفت 3032 کليد سوالات 3032 1255 ‌مهندسي پليمر ـ صنايع پليمر کليد سوالات 1256 مجموعه مهندسي معماري كشتي کليد سوالات 1257 مهندسي‌ شيمي‌ کليد سوالات
/ 0 نظر / 20 بازدید